Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 14 - The Helpful Apprentice)

/əˈpren.t̬ɪs/

/ˈbæn.dɪdʒ/

/bliːd/

/bɑːnd/

/ʃef/

/kraʊn/

/ˈdɪl.ə.dʒənt/

/ˈem.pɚ.ɚ/

/ˈfaɪ.bɚ/

/ˈhɔːr.ə.bəl/

/ˌɪm.pəlˈaɪt/

/niːl/Unit 13: Sheriff Dan1 | 2 | Unit 15: Why Monkey Has No Home

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học