Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 17 - The Magic Cup)

/əˈfek.ʃən/

/ˈeɪ.dʒən.si/

/æʃ/

/dɪˈsmɪs/

/ɪˈrʌpt/

/feɪt/

/ˈlɑː.və/

/ˈmɪz.ɚ.ə.bəl/

/rɪˈmeɪn.dɚ/

/rɪˈtriːv/

/ˈʃæl.oʊ/

/sloʊp/Unit 16: Matthew Learns a Lesson1 | 2 | Unit 18: The Knight’s Plan

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học