Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 19 - The Magic Pear Tree)

/bentʃ/

/ˈdeɪ.zi/

/ˈhɔːr.ɚ/

/mɪst/

/ˈɑːb.dʒɪkt/

/ˈɔːr.fən/

/plɑːt/

/ˈpreɡ.nənt/

/reɪdʒ/

/rɪˈvendʒ/

/ʃeɪm/

/saɪ/Unit 18: The Knight’s Plan1 | 2 | Unit 20: Little Wolf and Mother Wolf

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học