Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 20 - Little Wolf and Mother Wolf)

/bɪˈniːθ/

/kʌb/

/dɑːn/

/iːz/

/heɪl/

/haʊl/

/liːp/

/mæɡˈnɪf.ə.sənt/

/nəˈses.ə.t̬i/

/ˈaʊt.kʌm/

/paɪl/

/prəˈfaʊnd/Unit 19: The Magic Pear Tree1 | 2 | Unit 21: The Old Man with a Bump

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học