Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 3 - The Young Man and the Old Man)

/ədˈmɑː.nɪʃ/

/ˈɑː.də.bəl/

/ˈɑː.səm/

/bɪˈwer/

/bræɡ/

/ˈkɑːn.ʃəs/

/ˌdɪs.əˈɡriː/

/ˈek.oʊ/

/ɪˈven.tʃu.əl/

/hɪnt/

/ˈɪd.i.ət/

/ɪˈmens/Unit 2: Monkey Island1 | 2 | Unit 4: The Tricky Fox

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học