Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 4 - The Tricky Fox)

/biːk/

/dæmp/

/ˌdɪs.əˈpruːv/

/ɪkˈsept/

/flaɪt/

/fɑːnd/

/ɪˈmɔːr.əl/

/ˈaɪ.vi/

/moʊn/

/əˈblɪv.i.əs/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học