Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 6 - Jack Frost and the Pudding)

/ˈæb.sə.luːt/

/əˈlæs/

/əˈten.t̬ɪv/

/keɪp/

/ɪnˈvɪʒ.ən/

/ˈiː.vən.li/

/foʊk/

/melt/

/pætʃ/

/pɑːp/

/ˈpʊd.ɪŋ/

/ˈres.ə.pi/Unit 5: The Magic Computer1 | 2 | Unit 7: The Architect’s Plan

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học