Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 8 - Janie and the Music Player)

/kənˈdʌkt/

/kræk/

/ɪnˈkloʊz/

/ɡrɪp/

/hɑːlt/

/ɪmˈpen.dɪŋ/

/lɑː/

/moʊd/

/pɚˈspaɪɚ/

/rɪˈpleɪs/

/snæp/

/slaɪ/Unit 7: The Architect’s Plan1 | 2 | Unit 9: Growing to be Great

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học