Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 19 - Isaac’s First Plane Trip)

/əˈflɪkt/

/aɪl/

/ˈɑː.θɚ/

/ˈbreɪk.daʊn/

/ˈkɑːr.ɡoʊ/

/ˈtʃæp.tɚ/

/etˈset̬.ər.ə/

/flɪp/

/ˈaɪ.dəl/

/piː/

/ˈreɪ.zən/

/steɪt/Unit 18: The School Play1 | 2 | Unit 20: The Betrayal

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học