Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 20 - The Betrayal)

/bɪˈtreɪ/

/blæst/

/ˈbreɪ.slət/

/siːs/

/tʃoʊk/

/ˈsɪv.əl/

/ˈkɑː.ment/

/dent/

/dɪˈstrʌst/

/fɔːrt/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học