Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 21 - The Teller and the Thieves)

/ˈbæk.ɡraʊnd/

/beɪt/

/ˈkrɑː.nɪ.kəl/

/ˈkɑː.pɚ/

/ˈfoʊk.lɔːr/

/ɪtʃ/

/ˈlɪt̬.ɚ.ə.tʃɚ/

/mɪˈlen.i.əm/

/mɪθ/

/rɪˈleɪt/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học