Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 25 - Gilbert and the Lizard)

/ˈer.kræft/

/səˈleb.rə.t̬i/

/ˈkɑːn.kriːt/

/dɪˈsaɪ.sɪv/

/ɪˈstim/

/ˈhɑːr.di/

/ˈɪn.stə.tuːt/

/ˈdʒel.ə.si/

/ˈmaɪ.ɡreɪt/

/ˈnɝː.tʃɚ/

/ˈoʊ.vɚ.hed/

/ˈrʊr.əl/Unit 24: The Traveler and the Innkeeper1 | 2 | Unit 26: The Forest People

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học