Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 27 - Dying Forest)

/ˈbɝːθ.pleɪs/

/kəˈpæs.ə.t̬i/

/kəmˈper.ə.t̬ɪv/

/ˌkɑːm.prəˈhen.sɪv/

/ˈkjuː.mjə.lə.t̬ɪv/

/ɪˈkweɪ.t̬ɚ/

/ɪɡˈzɑː.t̬ɪk/

/ˈfed.ɚ.əl/

/fɔːrˈmeɪ.ʃən/

/ˈfriː.kwən.si/

/əbˈdʒek.tɪv/

/ˈreɪn.fɔːr.ɪst/Unit 26: The Forest People1 | 2 | Unit 28: Thucydides and the Plague of Athens

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học