Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 6 - The Island)

/ˈæl.tə.tuːd/

/ˈkoʊst.laɪn/

/dɪˈtɝː/

/dɪˈvaɪz/

/ˈfræk.tʃɚ/

/ɪmˈper/

/ˈɪm.plə.ment/

/ˈɪn.saɪt/

/lɪm/

/ˈmaɪ.ɡreɪn/

/ˈɑːp.tə.mɪ.zəm/

/pɪˈkjuːl.jɚ/Unit 5: a Famous Accident1 | 2 | Unit 7: Small World

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học