Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 9 - The Weaving Machine)

/ɑːrˈkeɪ.ɪk/

/bəˈnev.əl.ənt/

/bræs/

/ˈkæp.ə.t̬əl.ɪ.zəm/

/dɪˈpen.dəns/

/dɪˈmɪn.ɪʃ/

/ˈdrɑː.bæk/

/fæd/

/ɪmˈpoʊz/

/ˌmæn.əˈdʒɪr.i.əl/

/ˌmed.iˈiː.vəl/

/pəˈnɪn.sə.lə/Unit 8: Becoming a Healer1 | 2 | Unit 10: Life on the Farm

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học