Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 16 - The History of Parachutes)

/ˈæd.ɪkt/

/ˌɑːr.ki.əˈlɑː.dʒɪ.kəl/

/ˌɑːr.kiˈɑː.lə.dʒi/

/ˈbreɪn.stɔːrm/

/keɪˈɑː.t̬ɪk/

/ˌkɔːr.əˈspɑːnd/

/ˈkɔːrt.jɑːrd/

/frɑːd/

/ˈhaɪ.drə.dʒən/

/ɪnˈteɡ.rə.t̬i/

/nɪt/

/ˈaʊt.lʊk/Unit 15: The Big Ship1 | 2 | Unit 17: “I Didn’t Do It!”

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học