Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 27 - The First Organ Transplant)

/əˈdæpt/

/ˌbaɪ.əˈlɑː.dʒɪ.kəl/

/ˈsel.jə.lɚ/

/daɪˈnæm.ɪk/

/ˈfæn.tə.si/

/həˈred.ə.ti/

/ɪnˈtɝː.nəl/

/ˌpaɪəˈnɪr/

/prɪˈskraɪb/

/rɪˈspek.tɪv/

/rɪˈvaɪv/

/ˈsiː.kwəns/Unit 26: Cosmo’s Flight1 | 2 | Unit 28: The Lottery

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học