Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 29 - Jen’s New Job)

/ænˈtiːk/

/ˈæp.lə.kənt/

/ˈɑːr.t̬ə.fækt/

/ɑːˈθen.t̬ɪk/

/krəˈnɑː.lə.dʒi/

/ˈdɪp.lə.mæt/

/ˈep.ɪk/

/ˈek.sɝːpt/

/ˈfɑː.səl/

/hjuːˈmɪl.i.eɪt/

/ˈlɪr.ɪk/

/ˈmædʒ.ə.sti/Unit 28: The Lottery1 | 2 | Unit 30: The Demon’s Bridge

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học