Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 1 - The North Star)

/ əˈliː.vi.eɪt/

/əˈstrɑː.lə.dʒi/

/ˌdɪf.əˈren.ʃi.eɪt/

/dɪsˈrʌpt/

/ɪˈkweɪ.ʒən/

/ɝː/

/əˈroʊ.ni.əs/

/ˈfræn.t̬ɪk/

/hʌl/

/ˌɪn.ədˈvɝː.t̬ənt/

/ˈɪm.prə.vaɪz/

/ˈlæt̬.ə.tuːd/Unit 30: The Demon’s Bridge1 | 2 | Unit 2: The Fossil Hunters

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học