Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 16 - The Brute and the Billionaire)

/əˈmɪd/

/bækˈsteɪdʒ/

/ˌbɪl.jəˈner/

/bruːt/

/ˈklʌm.zi/

/kəˈlaɪd/

/ˈkʌl.prɪt/

/ɪˈvæk.ju.eɪt/

/ˈflæm.ə.bəl/

/mɑːb/

/ˌpriː.məˈtʊr/

/rɪˈzent/Unit 15: Epidemic in Zimbabwe1 | 2 | Unit 17: The Tenacious Inventor

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học