Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 17 - The Tenacious Inventor)

/əkˈsel.ɚ.eɪt/

/əˈnuː/

/ˈdiː.fekt/

/ˈdrɪr.i/

/ˈduː.plə.keɪt/

/iˌlek.troʊ.mæɡˈnet̬.ɪk/

/iˈlek.trɑːn/

/ɡlaɪd/

/ɪnˈdʒiː.ni.əs/

/lɑːntʃ/

/ˌmiː.t̬i.ɚ.əˈlɑː.dʒɪ.kəl/

/ˌmiː.t̬i.əˈrɑː.lə.dʒi/Unit 16: The Brute and the Billionaire1 | 2 | Unit 18: The Nurse’s Lesson

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học