Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 29 - The Shortcut)

/ fʊlˈfɪl/

/əˈnæl.ə.ɡəs/

/bəˈnɑː.kjə.lɚz/

/bʌlk/

/kəmˈpraɪz/

/dɪˈpɪkt/

/ˈduː.əl/

/ˈfer.ən.haɪt/

/ɡroʊv/

/ɔːr/

/ˈaʊt.bæk/

/ˌaʊtˈweɪ/Unit 28: The Lord and the Farmers1 | 2 | Unit 30: The Mad Hatter

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học