Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 2 - People and things)

/ˈæl.ɚ.dʒi/

/ˈbeɪ.bi/

/bæɡ/

/ˈbjuː.t̬ə.fəl/

/bɝːd/

/ˈbɔɪ.frend/

/ˈbrʌð.ɚ/

/ˈkæm.rə/

/kæt/

/tʃaɪld/

/kɔɪn/

/ˈdɑː.t̬ɚ/

/dɪˈtek.tɪv/

/dɑːɡ/

/ˈfɑː.ðɚ/Unit 1: People and places1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 3: Your life

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học