Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 2 - People and things)

/ˈkred.ɪt ˌkɑːrd/

/ rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/

/ kəmˈpjuː.t̬ɚ/

/ ˌɪn.fɚˈmeɪ.ʃən/

/ ˈfæm.əl.i/

/ hoʊp/

/ ˈmoʊ.t̬ɚ.baɪk/

/ ænt/

/ ˈkæn.dɪ.dət /

/ ˈkʌz.ən/

/ ˈɡræn.per.ənt/

/ ˈnef.juː/

/ niːs/

/ ˈʌŋ.kəl/

/ ˈkɑː.liːɡ/Unit 1: People and places1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 3: Your life

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học