Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 3 - Your life)

/ˈæf.tɚ/

/ˌæf.tɚˈnuːn/

/bed/

/bɪɡ/

/bʌs/

/baɪ/

/kæfˈeɪ/

/ˈsen.t̬ɚ/

/ˈsɝː.tən.li/

/tʃek/

/tʃaɪˈniːz/

/ˈsɪn.ə.mə/

/ˈsɪt̬.i/

/kloʊz/Unit 2: People and things1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 4: Likes and dislikes

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học