Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 4 - Likes and dislikes)

/prəˈfeʃənl/

/mɪˈsteɪk/

/ˈsiː.nɚ.i/

/ˈfrend.li/

/ˈæt.mə.sfɪər/

/miːt/

/ kriˈeɪ.tɪv/

/ɪˈvent/

/skɪl/

/ ˌɪn.t̬ɚˈnæʃ.ən.əl/

/ ˈpɑː.zə.t̬ɪv/

/ ˈnɝː.vəs/

/trəˈdɪʃənl/Unit 3: Your life1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Unit 5: From A to B

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học