Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 4 - Likes and dislikes)

/ˈæk.tɪv/

/ˈer.ə.pleɪn/

/er/

/ˈer.laɪn/

/ˈæl.bəm/

/ˈɑːl.weɪz/

/əˈmeɪ.zɪŋ/

/ˈer.i.ə/

/ɑːrt/

/ɑːrˈtɪs.tɪk/

/æθˈlet̬.ɪks/

/bɪˈfɔːr/

/kætʃ/Unit 3: Your life1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Unit 5: From A to B

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học