Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 5 - From A to B)

/ˈer.pɔːrt/

/ˌɑːl ˈraɪt/

/əˈnʌð.ɚ/

/ˈer.ə.bɪk/

/əˈraʊnd/

/əˈtræk.ʃən/

/bæd/

/bɪˈkʌz/

/ˈbaɪ.sə.kəl/

/bɔːrd/

/kæn/

/kəˈneɪ.di.ən/

/tʃiːp/

/ˈtʃek.ɪn ˌdesk/Unit 4: Likes and dislikes1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Unit 6: Food and drink

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học