Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 6 - Food and drink)

/æd/

/ˈæn.tʃoʊ.vi/

/ˈæp.əl/

/əˈtræk.tɪv/

/bəˈnæn.ə/

/ˈbæs.kət/

/biːf/

/ˈbɪs.kɪt/

/ˈbluːˌbər.i/

/ˈbʌt̬.ɚ/

/keɪk/

/ˈkæn.sɚ/

/ˌkæp.əˈtʃiː.noʊ/Unit 5: From A to B1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Unit 7: Life stories

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học