Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 7 - Life stories)

/ˈæk.trəs/

/əˈɡoʊ/

/bɪˈkʌm/

/bɪˈɡɪn/

/bɪˈliːv/

/blɑːɡ/

/bɔːrn/

/tʃeɪndʒ/

/ˈtʃaɪld.hʊd/

/klʌb/

/kəmˈpliːt/Unit 6: Food and drink1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Unit 8: Fact or fiction?

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học