Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 8 - Fact or fiction?)

/əˈkɔːr.dɪŋ ˌtuː/

/ˈæk.ʃən/

/ˈæn.θəm/

/beɪs/

/ˈbjuː.t̬i/

/ˌbestˈsel.ɪŋ/

/baɪˈɑː.ɡrə.fɚ/

/kɑːl/

/ˌker.ɪˈbiː.ən/

/ˈsen.trəl/

/tʃænt/

/ˈklæpɪŋ/

/kʌm/

/kəˈmiː.di.ən/

/ˈkɑː.mə.di/Unit 7: Life stories1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 9: Buy and sell

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học