Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 9 - Buy and sell)

/ˈbeɪkər/

/ˈbʊk.ʃɑːp/

/brænd/

/ˈbɪl.dɪŋ/

/ˈbʊtʃər/

/ˈkæm.əl/

/ˈker.i/

/koʊt/

/ˈkʌl.ɚ.fəl/

/ˈkruːz ˌʃɪp/

/dɪˈzaɪ.nɚ/

/ˈdaɪ.ə.mənd/

/ˈdɝː.t̬i/

/dɑːl/

/ˌiː.kəˈnɑː.mɪ.kəl/Unit 8: Fact or fiction?1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 10: Look good

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học