Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 1 - Leisure and sport)

/bɑːl/

/ˈæk.tɪŋ/

/ˈnɪk.neɪm/

/meɪd/

/liːɡ/

/ˈkɪtʃ.ən/

/ˈɪn.dʒər.i/

/ˌɪn.dəˈvɪdʒ.u.əl/

/ɡruːp/

/ɡʊdˈwɪl/

/ˈɡeɪ.mɪŋ/Unit 14: Keep in touch1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 2: Firsts and lasts

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học