Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 1 - Leisure and sport)

/rɪˈpɔːrt/

/ kɪk/

/ ˈfɝː.nɪ.tʃɚ/

/ ˈsoʊ.ʃəl/

/ ˈtʃæm.pi.ən.ʃɪp/

/ pəˈzeʃ.ən/

/ ˈstræt̬.ə.dʒi/

/ ˈstreɪn.dʒɚ/

/ kənˈsuːm/

/ æmˈbɪʃ.ən/

/ ˈprɑː.pɚ.li/

/əˈrɪdʒ.ən.eɪt/

/ˈnɔːr.məl/

/θroʊ/Unit 14: Keep in touch1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 2: Firsts and lasts

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học