Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 3 - Work and rest)

/rɪˈwɔːrd/

/laɪn/

/ˈden.tɪst/

/ sɑːlv/

/ ˈkɑːn.sən.treɪt/

/ ˈfraɪ.tən/

/ ˈsker.i/

/ ˈkʌl.tʃɚ/

/ədˈvæntɪdʒ/

/ ˈpeɪ.ʃənt/

/ ˌʌn.dɚˈɡraʊnd/

/ ˈpɪr.i.əd/

/ ˈpræk.tɪ.kəl/Unit 2: Firsts and lasts1 | 2 | 3 | 4 | Unit 4: Special days

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học