Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 3 - Work and rest)

/əˈweɪ/

/ˈbɑːr.mən/

/ˌkæf.əˈtɪr.i.ə/

/əˈfek.tɪv.li/

/iˈlek.trɪk/

/ˌen.ɚˈdʒet̬.ɪk/

/ˈfæs.ən.eɪ.tɪŋ/

/ˈɡæl.ɚ.i/

/ˈhɑːn.t̬ɪd/

/dʒʌdʒ/

/ˈnæn.i/

/ˌnɑːnˈstɑːp/

/ˌsoʊ.ʃəl ˈnet.wɝː.kɪŋ/Unit 2: Firsts and lasts1 | 2 | 3 | 4 | Unit 4: Special days

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học