Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 4 - Special days)

/juːˈniːk/

/ˈser.ə.mə.ni/

/ɪnˈvɑːlvd/

/ kəˈmjuː.nə.t̬i/

/rɪˈspekt/

/ əˈkeɪ.ʒən/

/ en.t̬ɚˈteɪn/

/ sɑːft/

/ nɔɪz/

/ faɪr/

/ kɑːrd/

/ ˈek.strə/

/ˈsiː.njɚ/

/ɪkˈstriːm/Unit 3: Work and rest1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 5: Your look

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học