Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 4 - Special days)

/ˈeɪ.dʒɪd/

/ˈbɔɪ.lɪŋ/

/ˈbɑːn.faɪr/

/ˈbʊkˌsel.ɚ/

/ˈbrɑːd.kæst/

/ˈkæl.ən.dɚ/

/tʃiəz/

/ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/

/kʊk/

/dɪˈpɑːrt.mənt/

/ˈedʒ.ə.keɪ.t̬ɚ/

/ˈfriː.zɪŋ/

/ˈɡriː.t̬ɪŋ/

/ˈɑː.nɚ/Unit 3: Work and rest1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 5: Your look

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học