Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 8 - Places to live)

/ænˈtiːk/

/ˌkɑːr.bən ˈnuː.trəl/

/ˈsen.t̬əˌmiː.t̬ɚ/

/ˈkoʊ.stəl/

/kənˈdʒes.tʃən/

/kruːz/

/iˌlekˈtrɪs.ə.t̬i/

/ˈek.sɪt/

/ˈfɑːr.mɪŋ/

/ˈfɪʃ.ɪŋ/

/frʌnt/

/ˈfroʊ.zən/

/ˌdʒi.əˈɡræf.ɪ.kəl/

/ɡriːn/

/ˈhaɪ.raɪz/Unit 7: Success1 | 2 | 3 | 4 | Unit 9: Places to live

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học