Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 8 - Places to live)

/ˈɑː.pə.zɪt/

/ briːð/

/spəˈsɪfɪk/

/ mæs/

/ west/

/ ɪnˈhæb.ɪt/

/ tɝːn/

/pəˈdes.tri.ən/

/ˈklaɪ.mət/

/ˈbɑː.t̬əm/

/ˈmɪd.əl/

/ˈprɑː.dʒekt/

/floʊ/

/ˈsɪtʃ.u.eɪ.t̬ɪd/

/rɪˈmoʊt/Unit 7: Success1 | 2 | 3 | 4 | Unit 9: Places to live

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học