Học từ vựng - Cutting Edge ♣ Pre-Intermediate - 3rd (Unit 10 - Take care)

/eɪk/

/ədˈvænst/

/əˈlɝː.dʒɪk/

/ˈæs.prɪn/

/bækˈtɪr.i.ə/

/biː/

/bɪˈloʊ/

/ˈbreθ.ləs/

/bɝːn/

/bʌz/

/kɑːf/Unit 9: Places to live1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Unit 11: The best things

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học