Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 3 - Across the globe)

/əˈbæn.dənd/

/ˈɑːr.t̬i/

/ˈbɑːr.ɡɪn/

/bəˈzɑːr/

/ˈbʊk.stɑːl/

/kɑːmˈpleks/

/ˈkɝː.i/

/dɪr/

/dɑːkz/

/ˌek.səˈbɪʃ.ən/

/ˈfɑːrm.lænd/

/ˈfɝː.ðɚ/

/ˈhæɡ.əl/

/hɑːl/Unit 2: Memory1 | 2 | 3 | 4 | Unit 4: Real lives

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học