Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 5 - Go for it!)

/æp/

/əˈsɝː.t̬ɪv/

/ˈtʃek.aʊt/

/ˈkɑː.lɪdʒ/

/kənˈfjuːzd/

/kənˈtes.t̬ənt/

/ˈkrɑːs.roʊdz/

/ˈdekəreɪtɪŋ/

/dɪˈmænd/

/ˌdɪs.ədˈvæn.t̬ɪdʒd/

/ˈdɪs.ə.plɪnd/

/dɪˈskriːt/

/dɪˈstræk.ʃən/

/ˈel.dɚ.li/Unit 4: Real lives1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 6: True stories

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học