Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 6 - True stories)

/əkˈsept.ə.bəl/

/əˈdɑːp.ʃən/

/əˈdɑːp.tɪv/

/ˈæn.ɪk.doʊt/

/əˈtæk/

/ˌeɪ.viˈeɪ.ʃən/

/ˈbɑːdibɪldɪŋ/

/bɑːɡ/

/breɪs/

/ˈkæm.pəs/

/koʊˈɪn.sɪ.dəns/

/ˈkræʃ.lænd/

/ˈdɪŋ.i/

/dɪˈrek.ʃən/Unit 5: Go for it!1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 7: Must see!

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học