Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 10 - Society and change)

/ˈeɪ.dʒɪŋ/

/ˈbreɪk.θruː/

/ˈbʊl.i/

/kəˈrʌp.ʃən/

/ˈdæm.ɪdʒd/

/dɪˈfens/

/ˌiː.kəˈnɑː.mɪk/

/iˈkwɑː.lə.t̬i/

/flɝːt/

/ˈfluː.ənt.li/

/ˌdʒer.ənˈtɑː.lə.dʒɪst/

/ˈɡʌv.ɚn.mənt/

/ɡroʊθ/

/ˈhoʊm.ləs.nəs/

/ˌhaɪ.pəˈθet̬.ɪ.kəl/Unit 9: Stuff!1 | 2 | 3 | 4 | Unit 11: Rules

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học