Học từ vựng - Cutting Edge ♥ Intermediate - 3rd (Unit 11 - Rules)

/ˈæl.kə.hɑːl/

/ˈbet̬.ɚ ˌɑːf/

/ˈbɝː.ɡlɚ/

/ˈbɝː.ɡlɚ.i/

/ˈbɝː.ɡəl/

/keɪs/

/kəmˈpʌl.sɚ.i/

/kənˈstrʌk.t̬ɪv/

/ˈsaɪ.klɪst/

/ˈdet̬.ɚ/Unit 10: Society and change1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Unit 12: Your choice

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học