Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 2 - Ups and downs)

/əˈmjuːzd/

/əˈnɑː.nə.məs/

/ˌæn.t̬iˈsoʊ.ʃəl/

/ˌbædˈtemp.ɚd/

/bliːp/

/ˈkætʃ.ɪŋ/

/kəmˈpæn.jən.ʃɪp/

/kənˈsɪs.tənt.li/

/kənˈtent.mənt/

/kriːp/

/ˈkriː.pi/

/ˈdeɪ.driːm/

/dɪˈspliːzd/

/ɪɡˈzɑː.tʃən/Unit 1: Getting on1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 3: It all went wrong

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học