Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 3 - It all went wrong)

/əˈmeɪ.zɪŋ.li/

/ˈɑːr.t̬ə.fækt/

/bæk/

/ˈkɑːn.fə.skeɪt/

/ˌkjʊr.iˈɑː.sə.t̬i/

/ˈdred.fəl/

/ˌdrɪŋkˈdraɪ.vɪŋ/

/drʌŋk/

/ɪˈvɪkt/

/ˈflʌd.ɪŋ/

/ˈdʒes.tʃɚ/Unit 2: Ups and downs1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 4: Your mind

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học