Học từ vựng - Cutting Edge ♦ Upper Intermediate - 3rd (Unit 12 - Fame)

/ˈbeɡ.ɚ/

/ˈbloʊ.t̬ɪd/

/ˈkʌm.bæk/

/kənˈvɪkt/

/ˈdeɪ.bju/

/dɪˈklaɪn/

/ˈdiː.və/

/ˌek.strəˈmer.ə.t̬əl/

/feɪs/

/ˈɡlæd.i.eɪ.t̬ɚ/

/ˈhɪp.ə.krɪt/

/ˌhɪp.əˈkrɪt̬.ɪ.kəl/Unit 11: Life issues1 | 2 | 3 | Unit 1: Contacts

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học