Học từ vựng - Intelligent Business ≻ Elementary (Unit 1 - Contacts)

/ˈbɪz.nɪs ˌkɑːrd/

/dʒɒb ˈtaɪtəl/

/ˈsɑːft.wer/

/ˈkɑːn.tækt/

/ɡriːt/

/ˌɪn.trəˈduːs/

/ ˈliː.ɡəl/

/neɪm/

/ˌnæʃ.ənˈæl.ə.t̬i/

/ ˌkwɑː.lə.fəˈkeɪ.ʃən/Unit 12: FameUnit 2: Teams

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học