Học từ vựng - Intelligent Business ≻ Elementary (Unit 4 - Offices)

/əˈnæl.ə.sɪs/

/desk/

/faɪl/

/ɔːʳgənaɪzd/

/ ɪˈkwɪp.mənt/

/ ˈfɝː.nɪ.tʃɚ/

/ˈɑː.fɪs/

/ʃer/

/ ˈsteɪ.ʃə.ner.i/

/ˈtaɪ.di/Unit 3: CompaniesUnit 5: Events

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học