Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 3 - 2nd (Unit 1 - Sociology)

/ əˈkɑːm.plɪʃ.mənt/

/ əˈpriː.ʃi.eɪt/

/ ˈdem.ən.streɪt/

/ əˈfek.tɪv/

/ ɪɡˈzædʒ.ə.reɪt/

/ ɪkˈspekt/

/ ɪmˈpres/

//

/ meɪnˈteɪn/

/ əˈfen.sɪv/

/ ˈpʌŋk.tʃu.əl/

/ ˈriː.sɝːtʃ/Unit 8: Public Health1 | 2 | Unit 2: Nutritional Science

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học