Học từ vựng - Intelligent Business ⊱ Pre-Intermediate (Unit 9 - Selling)

/ˌdaɪ.rekt ˈmeɪl/

/seɪlz/

/ˈseɪlz ˌpɪtʃ/

/ˌspeʃ.əl ˈɑː.fɚ/

/kənˈsuː.mɚ/

/ˈkʌs.tə.mɚ/

/ˈdɪs.kaʊnt/

/ˈflaɪ.ɚ/

/ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/

/ˈseɪlz rep·rɪˌzen·tə·t̬ɪv/

/ ˈspɑːn.sɚ/Unit 8: Job-seekingUnit 10: Price

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học