Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 3 - Second Edition (Unit 2 - Nutritional Science)

/ ətˈrɪsk/

/ ˈbæl.ənst/

//

/ ˈkɑːn.sept/

/ kənˈsuːm/

/ aɪˈden.t̬ə.faɪ/

/ ˈlaɪ.kli/

/ ˈmeθ.əd/

/ ˈpɔːr.ʃən/

/ ˈpræk.tɪs/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học