Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 3 - 2nd (Unit 3 - Information Technology)

/ kənˈfeʃ.ən/

/ ˈdeɪ.t̬ə/

/ ɪkˈsper.ə.mənt/

/ ˌlɪm.əˈteɪ.ʃən/

/ oʊˈbeɪ/

/ ˈɑːb.stə.kəl/

/ əˈkeɪ.ʒən/

/ əˈkɝː/

/ rer/

/ rɪˈɡret/Unit 2: Nutritional Science1 | 2 | Unit 4: Marketing

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học